دکتر ابراهیم عماد : سایت حقوق تاسیسی


از طریق فهرست کلی بخش فارسی سایت اصلی نگرشی نو به توسعه پایدار،
امکان دسترسی به فهرست مطالب بخشهای مختلف «سایت حقوق تاسیسی» وجود دارد.حاکمیت، حاکمیتیان و تفاوت های آن با حکمرانی و حکمرانان
ویدئو صوتی تصویری بصورت کامل (زمان : 01:19:40)
و نیز در سه قسمت، قابل دانلود و مشاهده میباشد.
توصیه میکنم ویدئوها را بر روی کامپیوتر مشاهده فرمائید


حاکمیت، حاکمتیان، تفتوت های آن با حکمرانی و حکمرانان
ویدئو صوتی تصویری کامل (زمان : 01:19:40)حاکمیت، حاکمتیان، تفتوت های آن با حکمرانی و حکمرانان قسمت اول
ویدئو قسمت اول (زمان : 00:25:20)


حاکمیت، حاکمتیان، تفتوت های آن با حکمرانی و حکمرانان قسمت دوم
ویدئو قسمت دوم (زمان : 00:25:00)


حاکمیت، حاکمتیان، تفتوت های آن با حکمرانی و حکمرانان قسمت سوم
ویدئو قسمت سوم (زمان : 00:30:10)و نقش آنها در
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار