و نقش آن در
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری اجرائی پایدار