دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان
شهرمن قوچان، مطالب علمی کاربردی برای
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار آن


اجرائیفرمانداری شهرستان قوچان، حقوق،اختیارات و مسئولیتها در قبال شهروندان

بزودی مطالب، نقطه نظرات و راه حل های اجرائی در راستای فرایند توسعه اجرائی پایدار در این بخش منتشر خواهد شد