دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان

شهر من قوچان
فرایند

توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
مطالب علمی کاربردی همراه با احترام به محیط زیست و مسئولیت پذیری حقوقی در قبال آنحقوق توسعه محیط زیست پایداردکتر ابراهیم عماد و نگرشی نو به توسعه پایدار

دکتر ابراهیم عماد، سایت شهرمن قوچان و اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، شهرستان قوچاندکتر ابراهیم عماد، سایت شهرمن قوچان و اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، شهرستان قوچاندکتر ابراهیم عماد، سایت شهرمن قوچان و اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، شهرستان قوچانGhouchan - vidéo - ویدئو در باره قوچان Contect par mailبرگشت به اول صفحه