دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان

شهر من قوچان
فرایند

توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
مطالب علمی کاربردی همراه با احترام به محیط زیست و مسئولیت پذیری حقوقی در قبال آنحقوقی


ابراهیم عماد، مطالب علمی کاربردی در راستای فرایند توسعه حقوقی پایدار شهرستان قوچان


ابراهیم عماد :

اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی و نقش آن در توسعه پایدار
(ادامه)ابراهیم عماد :
اصل مسئولیت پذیری حقوقی نماینده مجلس در قبال حقوق اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در سطح شهرستان و کشوری
تحلیل حقوقی


دیگر صاحبنظران حقوقی داخلی در سطح شهرستان و کشوریمطالب، نقطه نظرات، سوالات دیگر صاحبنظران حقوقی بخشهای خصوصی و دولتی اعم از قوچانی و کشوری مرتبط با شهرستان قوچان
و راه حل های حقوقی آنان در راستای فرایند توسعه پایداراشخاص حقیقی ............. اشخاص حقوقی


و


تبادل نظر با دانشجویان رشته حقوق


دکتر ابراهیم عماد، سایت حقوق تاسیسی
برای دسترسی به مقالات حقوقی ابراهیم عماد در سطح داخلی و بین المللی منتشره در سایت «حقوق تاسیسی» بر روی بنرهای زیر کلیک فرمائیددکتر ابراهیم عماد : مقالات حقوقی بین المللی


دکتر ابراهیم عماد : مقالات حقوقی داخلی


قانون اساسیبازگشت به صفحه اصلی سایت «شهر من قوچان»