دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان

شهر من قوچان
فرایند

توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
مطالب علمی کاربردی همراه با احترام به آمحیط زیست و مسئولیت پذیری حقوقی در قبال آنحقوقی


دیگر صاحبنظران داخلی در سطح ملی و شهرستان

مطالب، نقطه نظرات، سوالات دیگر صاحبنظران حقوقی بخشهای خصوصی و دولتی اعم از قوچانی و کشوری

مرتبط با شهرستان قوچان

و راه حل های حقوقی آنان در راستای فرایند توسعه پایداردکتر ابراهیم عماد، حق توسعه حقوقی پایدار

دادگستری قوچان

قانون اساسی

فصل يازدهم: قوه قضائيه


اصل يكصد و پنجاه و ششم:

قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:

1. رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين مي كند.

2. احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع.

3. نظارت بر حسن اجراي قوانين.

4. كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.

5. اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.


اصل يكصد و پنجاه و هشتم:

وظايف رئيس رئيس قوه قضائيه به شرح زير است:

1. ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم.

2. تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.

استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون.


اصل يكصد و پنجاه و نهم:

مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.


(ادامه اصول دیگر قانون اساسی در ارتباط با قوه قضائیه)


دادگاه ها

و نقش آن در نهادینه نمودن حق بنیادین توسعه پایدار اشخاصدادسرا

و نقش آن در نهادینه نمودن حق بنیادین توسعه پایدار اشخاصدادستان

و نقش مهم وی در نهادینه نمودن حق بنیادین توسعه پایدار اشخاص در شهرستان قوچانکانون وکلا

و نقش آن در نهادینه نمودن حق بنیادین توسعه پایدار اشخاص


بزودی مطالب جدیدی نیز در این بخش منتشر خواهد شد
دکتر ابراهیم عماد، سایت حقوق اساسی
برای دسترسی به مقالات حقوقی ابراهیم عماد در سطح داخلی و بین المللی منتشره در سایت «حقوق تاسیسی» بر روی بنرهای زیر کلیک فرمائید

دکتر ابراهیم عماد : مقالات حقوقی داخلی


دکتر ابراهیم عماد : مقالات حقوقی بین المللی


بازگشت به صفحه اصلی حقوقی سایت «شهر من قوچان»