دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان

شهر من قوچان
فرایند

توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
مطالب علمی کاربردی همراه با احترام به آمحیط زیست و مسئولیت پذیری حقوقی در قبال آنحقوقی


دیگر صاحبنظران داخلی در سطح ملی و شهرستان«اشخاص حقوقی»
مطالب، نقطه نظرات، سوالات دیگر صاحبنظران حقوقی بخشهای خصوصی و دولتی اعم از قوچانی و کشوری
مرتبط با شهرستان قوچان
و راه حل های حقوقی آنان در راستای فرایند توسعه پایدار
قانون اساسی

مجلس در راس امور است » مجلس در راس امور است » مجلس در راس امور است » مجلس در راس امور است » مجلس در راس امور است

اهمیت و جایگاه قوه مقننه


مجلس شورای اسلامی در ساختار نظام جمهوری اسلامی جایگاه و نقش بسیار با اهمیتی دارد تا جایی که حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی فرمودند: «مجلس در رأس همه امور است». اختصاص یافتن بیش از یک سوم از اصول قانون اساسی، یعنی حدود شصت اصل به ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﻗﻮه نشان دهنده اهمیت این نهاد در جمهوری اسلامی است. از منظر قانون اساسی، مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانونگذاری ها، برنامه ریزی ها است و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملی است.اصل 84 قانون اساسی :
هر نماينده در برابر تمام مل مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نمايد.

اصل 86 قانون اساسی :
نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی در اظهار نظر و رأی خود كاملاً آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرائی در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.


شهرمن قوچان

مجلس پژوهشهای مجلس شورای اسلامی


ابراهیم عماد :
اصل مسئولیت پذیری حقوقی اساسی نمایندگان قوه مقننه در قبال حقوق اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی)
در سطح شهرستان و کشوری
تحلیل حقوقی در باره اصل 84 قانون اساسیانتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی- قوچان


مجلس شورای اسلامی، دوره یازدهم

علی آذریموارد جدیدی بمرور به این صفحه افزوده خواهد شدبازگشت به صفحه اصلی حقوقی سایت «شهر من قوچان»