دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان

شهر من قوچان
فرایند

توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
مطالب علمی کاربردی همراه با احترام به محیط زیست و مسئولیت پذیری حقوقی در قبال آنحقوقی


ابراهیم عماد، مطالب علمی کاربردی در راستای فرایند توسعه حقوقی پایدار شهرستان قوچانابراهیم عماد :
اصل مسئولیت پذیری حقوقی نمایندگان قوه مقننه در قبال حقوق اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی)
در سطح شهرستان و کشوری
تحلیل حقوقی در باره اصل 84 قانون اساسس

قانون اساسیاصل 84 قانون اساسی :
هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است
و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نمايد.

اصل 86 قانون اساسی :
نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی در اظهار نظر و رأی خود كاملاً آزادند
و نميتوان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرائی كه در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.دکتر ابراهیم عماد، سایت حقوق اساسی
برای دسترسی به مقالات حقوقی ابراهیم عماد در سطح داخلی و بین المللی منتشره در سایت «حقوق تاسیسی» بر روی بنرهای زیر کلیک فرمائیددکتر ابراهیم عماد : مقالات حقوقی بین المللی


دکتر ابراهیم عماد : مقالات حقوقی داخلی
بازگشت به صفحه مطالب حقوقی ابراهیم عماد